Na ten warsztat nie ma już miejsc. 😟 Chcesz wiedzieć o kolejnych terminach? Zapisz się tutaj: www.klosinski.net/tresci-ktore-sprzedaja
« Wróć do sklepu

Regulamin sklepu internetowego klosinski.net

Dzień dobry!

 

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego klosinski.net, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

Sklep należy do Jacka Kłosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „OGNIGO Jacek Kłosiński”, ul. ks. Bernarda Sychty 26/10, 80-279 Gdańsk, NIP: 5911537919,

 

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@klosinski.net lub dzwoniąc pod numer 693462869

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Zespół Klosinski.net

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://klosinski.salescrm.pl/regulamin

4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://klosinski.net/

5) Sprzedawca – OGNIGO Jacek Kłosiński, ul. ks. Bernarda Sychty 26/10, 80-279 Gdańsk, NIP: 5911537919,

6) Wydarzenie – szkolenie lub webinarium realizowane w formie stacjonarnej lub przez Internet z bezpośrednim udziałem Sprzedawcy, co do którego wyznaczono konkretną datę realizacji usługi.

7) Kurs – materiał szkoleniowy on-line przygotowany przez organizatora, udostępniony przez Organizatora na specjalnej platformie kursowej do samodzielnej realizacji

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 

1.       Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.   Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)         dostęp do Internetu,

2)        standardowy system operacyjny,

3)        standardowa przeglądarka internetowa,

4)        posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.    Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.    Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6.        Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.  Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

4.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

6.  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@klosinski.net reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§ 4

Składanie zamówienia

 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.

2.  W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)         wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”,

2)        podać swoje dane, adres mailowy oraz dane do faktury

3)        wybrać sposób płatności za zamówienie,

4)        zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

5)        kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

3.  Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu szybkich płatności, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu szybkich płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

4.   W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

5.  Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

 

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 

1.     W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień, zapłaty za udział w Wydarzeniu lub kursie on-line można dokonać w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Organizatora.

2.    Cena podana przy każdym kursie lub szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Organizatora. Niewniesienie wpłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   

3.    Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

4.   Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.

  

§ 6

Realizacja zamówienia

 

1.          Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.         Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

3.         Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przesłania drogą mailową Uczestnikowi informacji o Wydarzeniu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu jego realizacji (w przypadku szkoleń on-line i stacjonarnych) lub przesłania informacji o sposobie logowania do platformy e-learningowej (w przypadku kursów on-line).

4.         Czas realizacji zamówienia oraz termin Wydarzenia są  każdorazowo wskazane jest w opisie produktu oraz w wysłanej drogą mailową wiadomości.

5.         Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.

 

§ 7

Korzystanie z udostępnionych materiałów

 

1.          Do udziału w Wydarzeniu on-line i korzystania z platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu, graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies,

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

4.         Korzystanie z zasobów kursu może wymagać uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Organizatora.

5.         Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.

6.        Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe zamieszczone na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

7.         Z jednego zakupionego dostępu do Kursu lub biletu na Wydarzenie może korzystać tylko jedna osoba.

8.         Uczestnik jest uprawniony do korzystania z kursu wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Materiałów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 

1.          Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.         Zgodnie z postanowieniami ust. 2 art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

1) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2)  zakupu biletu na wydarzenie lub udział w szkoleniu, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

3.        Bilety na Wydarzenie podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora.

4.        W przypadku zmiany terminu Wydarzenia, Konsument ma możliwość zwrotu zakupionego biletu, jeśli zaproponowany przez Sprzedawcę nowy termin mu nie odpowiada.

5.        Bilety nie podlegają dalszej odsprzedaży i przepisaniu na inne dane.

6.        Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

7.         Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.         Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.        Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

10.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

12.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

§ 9

Reklamacja

 

1.         W przypadku problemów z logowaniem na Platformę kursową lub dostępem do zamówionego i opłaconego szkolenia Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres kontakt@klosinski.net.

2.        Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

·      oznaczenie Klienta: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email;

·  opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3.       Użytkownik ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy oraz zwrot środków pieniężnych. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy przesłać na adres kontakt@klosinski.net.

4.           Organizator każdy z wniosków o odstąpienie od umowy rozpatruje indywidualnie. Ostateczna decyzja dotycząca przyznania reklamacji i zwrotu środków przysługuje Organizatorowi.

5.           Reklamacje dotyczące usług będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od wpłynięcia na adres kontakt@klosinski.net.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

 

 

 

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

1.          Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://klosinski.salescrm.pl/page/polityka-prywatnosci

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.         Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy.

2.        Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3.        Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu

4.        Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

5.        Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)         zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)        zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)       skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

6.        Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

7.         Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.          Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.         Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.         Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2021

5.         Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.